Paraules contades a l'Apocalipsi

Paraules contades a l'Apocalipsi

Presentació


Des de fa anys estic treballant en una versió poemàtica de l'Apocalipsi de Sant Joan. Per la meva condició d'Enginyer Industrial i Llicenciat en Informàtica només puc presentar una hipòtesi que els especialistes hauran de confirmar i perfeccionar. D'altra banda, el que jo no sigui un professional dels estudis biblics, permet posar en contacte diferents disciplines, la qual cosa és al present la millor manera de facilitar el progrés científic.


Els professionals de les Sagrades Escriptures tenen amb aquest treball molt temps guanyat en l'intent de fer palès quelcom que sembla haver estat ocult durant dos mil anys.


La comprovació del gran us dels números triangulars a l'Apocalipsi pot ajudar a l'estudi de l'encreuament de les cultures hebrea i grega a Galilea durant el primer segle de la nostra era.


La crítica textual, la tasca de trobar les paraules originals entre les lleugeres variants dels manuscrits antics que es conserven, pot beneficiarse també dels números. La consistència numèrica pot afegir-se a les raons per les quals hom accepta o no una paraula com a pertanyent a l'original.


La mateixa possibilitat de sincronitzar la semàntica dels versos amb nombres triangulars de paraules, expresa la fidelitat amb què ens ha estat transmès el texte original durant vint segles.


A l'Apocalipsi hi ha una estructura poètica de poemes de 7 i 12 estrofes, a la vegada de 7 o 12 versos.


Però, a més a més, és admirable que si contem les paraules de cada vers a l'original grec també s'hi veu una intenció clara d'aconseguir els números 3, 5, 7 i 12. El producte d'aquests números és 1260. Aquest número apareix explicitament a Ap 11,3-6 i a Ap 12,4b-6. Però això no és el que estudiarem ara. Ara només analitzarem amb profunditat el fet que si sumem les paraules dels versos de les estrofes i els poemes obtenim una frecuència sorprenent de números triangulars.
 

Els números triangulars
 

Els números triangulars van ser molt ben estudiats per Nicòmac de Gerasa, una ciutat de l'antiga Palestina.


Nicòmac va viure cap a l'any 100. Va esser un cèlebre neo-pitagòric. Durant la Edat Mitjana i també després l'autoritat de Nicòmac en el camp de l'aritmètica va ser comparable a la d'Euclides en el de la geometria Va escriure la "Introducció a l'Aritmètica", al segon llibre de la qual hi trobem: "Els números triangulars es generan a partir de la sèrie dels números naturals consecutivament per adició dels successius termes d'un a un des del començament; de manera que sempre, amb l'adició d'un altre terme a la suma, s'obtenen els números triangulars ordenadament". Per exemple 28 = 1+2+3+4+5+6+7. Direm que 28 és triangular de costat 7. Ho escriurem així: 28(7).

o 1
o o + 2
o o o + 3
o o o o + 4
o o o o o + 5
o o o o o o + 6
o o o o o o o + 7
---------
= 28

A les Sagrades Escriptures hi trobem molts números triangulars: 120(15), 153(17), 276(23), 666(36).
 

Paraules contades a les estrofes i als poemes
 

A l'Apocalipsi les paraules estan contades no sols als versos sino també a les estrofes i als poemes. En efecte, a més de l'estructura poètica, n'hi ha una altra de numèrica que coincideix sorprenentment amb la primera d'una manera admirable. Veiem-ne un exemple: La visió principal Ap 1,9-20, anomenada "L'apparizione di Cristo Risorto" per Ugo Vanni, o "Visione iniziale di primo estasi" per Loenertz, te 276 paraules, número triangular de costat 23, (1+2+3+...+22+23=276). 276 eren les persones que viatjaven a la nau en què va naufragar Sant Pau (Ac 27,37). Aquestes 276 paraules afegides a les 1155 de les cartes a les set esglèsies sumen 276 + 1155 = 1431, que també és triangular de costat 53. Também que les cartes a les esglèsies tenen cadascuna un nombre triangular de paraules, excepte la carta a Esmirna que n'és suma de dos, pero això no ens interessa ara, ja que sols veurem amb detall la visió principal.


La visió principal es divideix en tres estrofes: a la primera, Sant Juan explica l'origen del seu èxtasi; la segona és pròpiament la visió del Fill de l'Home; la tercera transcriue les seves paraules. Aquestes estrofes són de 78, 120 i 78 paraules, números triangulars de costat 12, 15 y 12 respectivament.


Però a més a més, la tercera estrofa es divideix semànticament en dues parts: a la primera, el Fill de l'Home parla d'Éll i a la segona diu a Sant Joan que ha de fer. Els corresponents nombres de paraules son 33 i 45. 45 és número triangular de costat 9, peró 33, sumat a les 120 paraules de l'estrofa anterior dona 153, que és triangular de costat 17. És el nombre de peixos pescats a la pesca miraculosa (Joan 21,11). A més a més 78 + 153 = 231 que és triangular de costat 21.


Així, doncs, les 276 paraules es descomponen de tres maneres com a suma de números triangulars: 276 = 78 + 120 + 78, 78 + 153 + 45 o bé: 231 + 45. Les tres maneres tenen justificació semàntica. Per a mi, personalment, això és indubtable, perquè havia arribat a l'estructura semàntica abans d'haver comptat les paraules.


Finalment, els 4 últims versos de l'última estrofa tenen 10, 6, 8 i 9 paraules. D'aquesta manera el vers de 10 paraules en completa 253, triangular de costat 22, des del principi de la visió principal i amb els altres tres hom aconsegueix els números triangulars consecutius 28, 36 y 45 des del principi de l'estrofa.


En el texte que segueix cada paraula original grega es representa amb un .punt a l'esquerra de la corresponent paraula catalana. Al final dels versos hi ha el número de paraules gregues. Els [.claudàtors] amb punt signifiquen una paraula acceptada segons la crítica textual basada en la teoria dels números triangulars. Els [claudators] sense punt signifiquen paraules no acceptades. Els (parèntesis) signifiquen les paraules afegides per fer el text més llegívol. Si hi ha dues variants escriurem: [variant no acceptada)(.variant .acceptada].
 

(Ap 1,9-11)

(La visió principal te 276 paraules, triangular de costat 23)
(276 persones hi havía a la barca del naufragi de Sant Pau. Ac 27,37)
(Fins a la primera part de la sèptima estrofa hi ha 78(12) + 153(17) = 231(21) paraules)
(78 paraules, triangular de costat 12)

.Jo, .Joan, .el .vostre .germà .i .copartícip .7

.en .la .tribulació

.i (el) .reialme

.i (l').endurança .en .Jesús, .9

.vaig esdevenir .a .l'.illa, .l'.anomenada .Patmos, .7

.a causa .de la .paraula .de .Déu

.i .del .testimoniatge .de Jesús. .9

.Vaig esdevenir .en .esperit .el .dia .del .Senyor, .7

.i .vaig oir .darrera .meu .una veu .gran, .com .de trompeta, .que deia: .9

_.El .que veus _.escriu-ho _.en .un llibre

_.i .envia'l _.a les .set _.esglésies:

_a... _7

.a .Efes .12

.i .a .Esmirna

.i .a .Pèrgam

.i .a .Tiatira .9

.i .a .Sardis

.i .a .Filadèlfia

.i .a .Laodicea+. .9

(Ap 1,12-17a)

(Les dues estrofes següents tenen 120(15(5)) + 33 = 153(17) paraules, triangular de costat 17)
(120 = 12 x 10 paraules, triangular de costat 15, triangular de costat 5)

.I [allí] .vaig girar-me .per veure .la .veu .que .parlava .amb .mi; .9

.i, .havent-me girat, .vaig veure .set .lampadaris .d'or .i, [.en].mig .dels [.set] .lampadaris, .12

    .un que semblava .un fill .d'home .vestit .amb una túnica talar .5

.i .cenyit .a l'.alçada .del pit .amb un cenyidor .d'or; .7

.el .seu .cap .i .els .cabells (eran) [blancs] .com .llana .blanca .com .neu, .12

.i .els .seus .ulls, .com .una flama .de foc, .7

.i .els .seus .peus, .semblants .a l'oricalc .com .en un .forn, .9

.encesa .també .la .seva .veu, .com .veu .de moltes .aigües .9

.i .tenia .a .la .seva .mà .dreta .set .estrelles, .9

.i .de .la .seva .boca .sortia .una espasa .esmolada .de dos talls, .9

.i .el .seu .aspecte .com .el .sol .quan brilla .amb tot .el .seu .poder; .12

.i, .quan .el .vaig veure, .vaig caure ..als .seus .peus .com .mort. .4 .7

.I .posà .la .seva [.ma] .dreta .al damunt .meu, .dient: .9

(Ap 1,17b-20)

- I -
[Paraules de Jesucrist] (33 paraules)

[.No .temis;]

.jo .sóc .el .Primer

.i .el .Darrer,

[.i .el .qui viu,] .12

.i .vaig estar .mort,

.i .heus aquí -.que .visc -..pels .segles -.dels .segles [amén], .12

.i .tinc .les .claus -.de la .mort -.i .de l'.Hades. .9

- II -
(33 + 45 = 78, triangular de costat 12)
(45 paraules, triangular de costat 9)

".Escriu, [doncs], .les coses .que has vist,

.i .les coses .que són

.i .les coses que [t'].han .d'esdevenir .després .d'aquestes. .12

.El .misteri .de les .set .estrelles .que .has vist .sobre [la meva dreta)(.els .lampadaris] .10

( .12 +.10 = .22: 231(21) + 22 = 253(22) )

.i .els .set .lampadaris, .els .d'or: .6

( .22 +.6 = 28(7) )

.les .set .estrelles .són .àngels .de les .set .esglésies, .8

( .28 +.8: = 36(8) )

.i .els [.set] .lampadaris [.que .vas veure] [els set], [.set] .esglésies .són+. .9

( .36 +.9: 45(9) )
( .6 +.8 +.9 = .23: 253(22) + 23 = 276(23) )

Ha estat possible fer el mateix amb tot el text de l'Apocalipsi de Sant Joan considerant només les variants incloses al llibre "Novum Testamentum Graece" Nestle-Aland edició 26.
Manuel Mª Domenech Izquierdo


Camino(s) ascendente(s):