PROLOGO Y VISION PRINCIPAL
1.(Ap.1,1-4a) -1- (Prólogo de San Juan)

Apokalupsiv Ihsou Cristou
hn edwken autw o yeov
deixai toiv douloiv autou a dei gevesyai en tacei
kai eshmanen aposteilav dia tou aggelou autou tw doulw autou Iwannh
ov emarturhsen ton logon tou yeou
kai thn marturian Ihsou Cristou
osa eiden.
Makariov o anaginwskwn
kai oi akouontev touv logouv thv profhteiav
kai thrountev ta en auth gegrammena
o gar kairov egguv.
Iwannhv taiv epta ekklhsiaiv taiv en th Asia

2.(1,4b-5a) -2-

cariv umin
kai eirhnh
apo o wn
kai o hn
kai o ercomenov
kai apo twn epta pneumatwn
a enwpion tou yrovou autou
kai apo Ihsou Cristou
o martuv
o pistov
o prwtotokov twn nekrwn
kai o arcwn twn basilewn thv ghv

3.(1,5b-6) -3-

Tw agapwnti hmav
kai lusanti hmav
ek twn amartiwn hmwn
en tw aimati autou
kai epoihsen hmas basileian
iereiv tw yew
kai patri autou
autw h doxa
kai to kratov
eiv touv aiwnav
twn aiwnwn
Amhn.
 
 
4.(1,7-8) -4-
Idou ercetai meta twn nefelwn
kai oqetai auton pav ofyalmov
kai oitinev auton exekenthsan
kai koqontai ep' auton pasai ai fulai thv gev.
nai
Amhn.
Egw eimi...
Egw eimi to alfa
kai to w legei kuriov
o yeov
o wn
kai o hn
kai o ercomenov
o pantokratwr.
5.(1,9-11) -5-
Egw Iwannhv
o adelfos umwn
kai sugkoinwnov en th yluqei
kai basileia
kai upomonh en Ihsou egenomhn en th nhsw th kaloumenh Patmw
dia ton logon tou yeou
kai thn marturian Iesou
egenomhn en pneumati en th kuriakh hmera
kai hkousa opisw mou fwnhn megalhn ws salpiggov legoushv
o blepeiv graqon eiv biblion
kai pemqon taiv epta ekklhsiaiv
eiv...
eiv Efeson
kai eiv Smurnan
kai eis Pergamon
kai eiv Yuatira
kai eiv Sardeiv
kai eiv Filadelfeiav
kai eiv Laodikeian.

6.(1,12-17a) -6-
(Contiene de Ap.1,12 hasta Ap.22,19)
Ap.22,20 es el epílogo de San Juan
-visión principal-

Kai epestreqa blepein thn fwnhn htiv elalei met' emou
kai epistreqav eidon epta lucniav crusav
kai en mesw
twn lucniwn
omoion
uion
anypwpou
endedumenon
podhrh
kai periezwsmenon prov toiv martoiv zwnhn crusan
h de kefalh autou kai ai tpicev leukai wv epion leukon wv ciwn
kai oi ofyalmoi autou wv flox purov
kai oi podes autou omoioi calkolibanw wv en kaminw pepurwmenhv
kai h fwnh autou wv fwnh udatwn pollwn
kai ecwn en th dexia ceipi autou asterav epta
kai ek tou stomatov autou romfaia distomov oxeia ekporeuomenh
kai h oqiv autou wv o hliov fainei en th dunamei autou
kai ote eidon auton epesa prov touv podav autou wv nekpov
7.(1,17-20) kai eyhken thn dexian autou ep' eme legwn
-I-
mh fobou
egw eimi o prwtov
kai o escatov
kai o zwn
kai egenomhn nekpov
kai idou zwn eimi eiv touv aiwnav twn aiwnwn
kai ecw tav kleiv tou yanatou kai tou adou

-II-
graqon oun a eidev
kai a eisin
kai a mellei genesyai meta tauta
to musthrion twn epta asterwn ouv eidev epi thv dexiav mou
kai tav epta lucniav tav crusav
oi epta asterev aggeloi twn epta ekklhsiwn eisin
kai ai lucniai ai epta epta ekklhsiai eisin
-III-
(Contiene de Ap.2,1 hasta Ap.22,11)
A Ap.22,12 siguen las palabras de Jesucristo
 
I-CARTAS A LAS SIETE IGLESIAS
1.A la iglesia de Efeso
(2,1-7)

Tw aggelw thv en Efesw ekklhsiav graqon
Tade legei o kpatwn touv epta asterav en th dexia autou
o peripatwn en mesw twn epta lucniwn twn cruswn
oida ta erga sou
kai ton kopon
kai thn upomonhn sou
kai oti...
kai oti ou dunh bastasai kakouv
kai epeirasav touv legontav eautouv apostolouv
kai ouk eisin
kai eurev autouv qeudeiv
kai upomonhn eceiv
kai ebastasav dia to onoma mou
kai ou kekopiakav
alla...
alla eco kata sou oti thn agaphn sou thn prwthn afhkav
mnhmoneue oun poyen peptwkav
kai metanohson
kai ta prwta erga poihson
ei de mh ercomai soi
kai kinhsw thn luxnian sou ek tou topou authv
ean mh metanohshv
alla touto eceiv oti miseiv ta erga twn Nikolaitwn a kagw misw
O ecwn ouv akousatw ti to pneuma legei taiv ekklhsiaiv
Tw nikwnti dwsw autw fagein ek tou xulou thv zwhv
o estin en tw paradeisw tou yeou
\1
2.A la iglesia de Esmirna
(2,8-11)

Kai tw aggelw thv en Smurnh ekklhsiav graqon
Tade legei o prwtov
kai o escatov
ov egeneto nekpov
kai ezhsen
oida sou thn yliqin
kai thn ptwceian
alla plousiov ei
kai thn blasfhmian ek twn legontwn Ioudaiouv einai eautouv
kai ouk eisin
alla sunagwgh tou satana.
mh fobou a melleiv pascein.
idou mellei ballein o diabolov ex umwn eiv fulakhn
ina peirasyhte
kai exete yliqin hmerwn deka.
ginou pistov acri yanatou
kai dwsw soi ton stefanon thv zwhv
O ecwn ouv akousatw ti to pneuma legei taiv ekklhsiaiv.
O nikwn ou mh adikhyh ek tou yanatou tou deutepou.

3.A la iglesia de Pérgamo

(2,12-17)
Kai tw aggelw thv en Pergamw ekklhsiav graqon
Tade legei o ecwn thn romfaian thn distomon thn oxeian
oida...
oida pou katoikeiv opou o yronov tou satana
kai krateiv to onoma mou
kai ouk hrnhsw thn pistin mou
kai en taiv hmeraiv Antipav
o martuv mou
o pistov mou
ov apektanyh par' umin opou o satanav katoikei
all' ecw...
all' ecw kata sou oliga
oti eceiv ekei kpatountav thn didachn Balaam
ov edidasken tw Balak balein skandalon enwpion twn uiwn Israhl
fagein eidwloyuta
kai porneusai.
outwv
eceiv kai su kpatountav thn didachn twn Nikolaitwn omoiwv.
metanohson oun
ei de mh ercomai soi tacu
kai polemhsw met' autwn en th romfaia tou stomatov mou
O ecwn ouv akousatw ti to pneuma legei taiv ekklhsiaiv
Tw nikwnti dwsw autw tou manna tou kekpummenou
kai dwsw autw qhfon leukhn
kai epi thn qhfon onoma kainon gegrammenon
o oudeiv oiden ei mh o lambanwn.

4.A la iglesia de Tiatira
(2,18-29)

Kai tw aggelw thv en Yuatipoiv ekklhsiav graqon
Tade legei o uiov tou yeou
o ecwn touv ofyalmouv (autou) wv floga purov
kai oi podev autou omoioi calkolibanw
oida sou ta erga
kai thn agaphn
kai thn pistin
kai thn diakonian
kai thn upomonhn sou
kai ta erga sou ta escata
pleiona twn prwtwn
alla ecw kata sou oti afeis thn gunaika Iezabel
h legousa eauthn profhtin
kai didaskei
kai plana touv emouv doulouv porneusai
kai fagein eidwloyuta
kai edwka auth cponon ina metanohsh
kai ou yelei metanohsai ek thv porneiav authv
idou ballw authn eiv klinhn
kai touv moiceuontav met' authv
eiv yliqin megalhn
ean mh metanohsousin ek twn ergwn authv
kai ta tekna authv apoktenw en yanatw
kai gnwsontai pasai ai ekklhsiai oti egw eimi o ereunwn nefrouv kai kardiav
kai dwsw umin ekastw kata ta erga umwn
umin de legw
toiv loipoiv toiv en Yuatiroiv
osoi ouk ecousin thn didachn tauthn
oitinev ouk egnwsan ta bayea tou satana
wv legousin
ou ballw ef' umav allo barov
plhn o ecete rathsate acri ou an hxw
Kai o nikwn
kai o thrwn acri telouv ta erga mou
dwsw autw exousian epi twv eynwn
kai poimanei autouv en rabdw sidhra
wv ta skeuh ta keramika suntribetai
wv kagw eilhfa para tou patros mou
kai dwsw autw ton astera ton prwinon
O ecwn ouv akousatw ti to pveuma legei taiv ekklhsiaiv

5.A la iglesia de Sardes
(3,1-6)

Kai tw aggelw thv en Sardesin ekklhsiav graqon
Tade legei o ecwn ta epta pneumata tou yeou
kai touv epta asterav
oida sou ta erga, oti onoma eceiv oti zhv
kai nekpov ei.
ginou grhgorwn
kai sthrison ta loipa a emellon apozanein
ou gar eurhka sou erga peplhrwmena enwpion tou yeou mou.
mnhmoneue...
mnhmoneue oun pwv eilhfasv
kai hkousav
kai threi
kai metanohson.
ean oun mh grhgorhshv
hxw wv klepthv
kai ou mh gnwv poian wran hxw epi se.
alla eceiv oliga onomata en Sardesin a ouk emolunan ta imatia autwn
kai peripathsousin met' emou en leukoiv, oti axioi eisin.
O nikwn outwv peribaleitai en imatioiv leukoiv
kai ou mh exaleiqw to onoma autou ek thv biblou thv zwhv
kai omologhsw to onoma autou enwpion tou patrov mou
kai enwpion twn aggelwn autou.
O ecwn ouv akousatw ti to pneuma legei taiv ekklhsiaiv.

6.A la iglesia de Filadelfia
(3,7-13)

Kai tw aggelw thv en Filadelfeia ekklhsiav gpaqon
Tade legei o agiov
o alhyinov
o ecwn thn klein Dauid
o anoigwn
kai oudeiv kleisei
kai kleiwn
kai oudeiv anoigei
oida sou ta erga
idou dedwka enwpion sou yuran hnewgmenhn hn oudeiv dunatai kleisai authn
* oti mikran eceiv dunamin
* kai ethrhsav mou ton logon
* kai ouk hrnhsw to onoma mou
idou didw ek thv sunagwghv tou satana
twn legontwn eautouv Ioudaiouv einai,
kai ouk eisin,
alla qeudontai
idou poihsw autouv ina hxousin
kai proskunhsousin enwpion twn podwn sou,
kai gnwsin oti egw hgaphsa se.
oti ethrhsav ton logon thv upomonhv mou
kagw se thrhsw ek thv wrav tou peirasmou
thv melloushv ercesyai epi thv oikoumenhv olhv,
peirasai touv katoikountav epi thv ghv.
ercomai tacu
kpatei o eceiv,
ina mhdeiv labh ton stefanon sou.
O nikwn poihsw auton stulon en tw naw tou yeou mou
kai exw ou mh exelyh eti
kai graqw ep' auton to onoma tou yeou mou
kai to onoma thv polewv tou yeou mou,
thv kainhv Ierousalhm h katabainousa ek tou ouravou
apo tou yeou mou,
kai to onoma mou to kainon.
O ecwn ouv akousatw ti to pneuma legei taiv ekklhsiaiv.

7.A la iglesia de Laodicea
(3,14-21)

Kai tw aggelw thv en Laodikeia ekklhsiav graqon
Tade legei o amhn
o martuv o pistov kai alhyinov
h arch thv ktisewv tou yeou
oida sou ta erga, oti oute qucrov ei oute zestov
ofelon...
ofelon qucrov hv h zestov
outwv oti cliarov ei
kai oute zestov oute qucrov,
mellw se emesai ek tou stomatov mou.
oti legeiv oti plousiov eimi
kai peplouthka
kai ouden creian ecw
kai ouk oidav oti su ei o talaipwrov
kai eleeinov
kai ptwcov
kai tuflov
kai gumnov
sumbouleuw...
sumbouleuw soi agorasai par' emou crusion pepurwmenon ek purov
ina plouthshv,
kai imatia leuka
ina peribalh
kai mh fanerwyh h aiscunh thv gumnothtov sou,
kai kollurion
egcrisai touv ofyalmouv sou
ina blephv.
egw osouv ean filw elegcw
kai paideuw
zhleue oun
kai metanohson.
Idou...
Idou esthka epi thn yuran
kai kpouw
ean tiv akoush thv fwnhv mou
kai avoixh thn yuran,
eiseleusomai prov auton
kai deipnhsw met' autou
kai autov met' emou.
O nikwn, dwsw autw kayisai met' emou en tw yponw mou,
wv kagw enikhsa
kai ekayisa meta tou patrov mou en tw yponw autou.
O ecwn ouv akousatw ti to pneuma legei taiv ekklhsiaiv.
 

II -LA VISION DEL CORDERO
1.Visión 1: Una puerta en el cielo
Poema de los tronos
(4,1) -1-

Meta tauta eidon,
kai idou yura hnewgmenh en tw ouranw,
kai h fwnh
h prwth hn hkousa wv salpiggov laloushv met' emou, legwn
anaba wde
kai deixw soi a dei genesyai meta tauta.
euyewv egenomhn en pneumati

2.El trono
(4,2-3) -2-

kai idou yronov ekeito en tw ouravw,
kai epi ton yronon kayhmenov,
kai o kayhmenov
omoiov orasei liyw iaspidi
kai sardiw,
kai iriv kukloyen tou yronou
omoiov orasei smaragdinw.

3.Los veinticuatro ancianos
(4,4-6) -3-

kai kukloyen tou yronou yponouv eikosi tessarav,
kai epi touv yronouv
eikosi tessarav
presbuterouv
kayhmenouv peribeblhmenouv
en imatioiv
leukoiv,
kai epi tav kefalav autwn stefanouv crusouv
kai ek tou yronou ekporeuontai astrapai
kai fwnai
kai brontai
kai epta lampadev purov kaiomenai enwpion tou yronou,
a eisin ta epta pneumata tou yeou
kai enwpion tou yronou wv yalassa ualinh omoia krustallw
kai en mesw tou yronou
kai kuklw tou yronou tessera zwa gemonta ofyalmwn emprosyen
kai opisyen

4.(4,7-8a) -4-

kai to zwon to prwton omoion leonti,
kai to deuteron zwon omoion moscw,
kai to triton zwon ecwn to proswpon wv anyrwpou,
kai to tetarton zwon omoion aetw petomenw.
kai ta tessera zwa, en kay' en autwn ecwn ana pterugav ex,
kukloyen
kai eswyen gemousin ofyalmwn
kai anapausin ouk ecousin hmerav kai nuktov legontev

5.(4,8b) -5-

agiov
agiov
agiov
kuriov
o yeov
o pantokratwr,
o hn
kai o wn
kai o ercomenov.
(4,9-10) -6-
kai otan dwsousin ta zwa doxan
kai timhn
kai eucaristian tw kayhmenw epi tw yronw
tw zwnti eiv touv aiwnav twn aiwnwn,
pesountai oi eikosi tessarev presbuteroi enwpion tou kayhmenou epi tou yronou,
kai proskunhsousin tw zwnti eiv touv aiwnav twn aiwnwn,
kai balousin touv stefanouv autwn enwpion tou yronou, legontev
(4,11) -7-
axiov ei, o kuriov
kai o yeov hmwn, labein thn doxan
kai thn timhn
kai thn dunamin,
oti su ektisav ta panta,
kai dia to yelhma sou hsan
kai ektisyhsan.

(7+7+3+7=24 ancianos)
4.Visión 2:El libro con siete sellos
Poema del Cordero
(5,1) -1-

Kai eidon
epi thn dexian tou kayhmenou epi tou yronou
biblion
gegrammenon eswyen
kai opisyen,
katesfragismenon
sfragisin epta.

5.Visión 3:El angel y el anciano
(5,2-5) -2-

kai eidon aggelon iscuron khrussonta en fwnh megalh
tiv axiov anoixai to biblion kai lusai tav sfpagidav autou;
kai oudeiv edunato en tw ouranw
oude epi thv ghv
oude upokatw thv ghv
anoixai to biblion
oute blepein auto.
-3-
kai eklaion polu,
oti oudeiv axiov eureyh anoixai to biblion
oute blepein auto.
kai eiv ek twn presbuterwn legei moi mh klaie
idou evikhsen o lewn o ek thv fulhv Iouda,
h riza Dauid, anoixai to biblion
kai tav epta sfragidav autou.

6.Visión 4:El Cordero inmolado
(5,6-10) -4-

Kai eidon en mesw tou yronou
kai twn tessarwn zwwn
kai en mesw twn presbuterwn arnion
esthkov wv esfagmenon,
ecwn kerata epta
kai ofyalmouv epta,
oi eisin ta epta pneumata tou yeou apestalmenoi eiv pasan thn ghn
-5-
kai hlyen
kai eilhfen ek thv dexiav
tou kayhmenou
epi tou yronou.
kai ote elaben to biblion,
ta tessera zwa
kai oi eikosi tessares presbuteroi
epesan evwpion tou arniou, econtes ekastov kiyaran
kai fialav crusav gemousav yumiamatwn,
ai eisin ai proseucai twn agiwn.
kai adousin wdhn kainhn legontev
-6-
axiov ei labein to biblion
kai anoixai tav sfragidav autou,
oti esfaghv
kai hgorasav tw yew
en tw aimati sou
ek pashv fulhv
kai glwsshv
kai laou
kai eynouv,
kai epoihsav autouv tw yew hmwn basileian
kai iereiv,
kai basileusousin epi thv ghv.

7.Visión 5:El himno de la creación
(5,11-14) -7-

kai eidon,
kai hkousa fwnhn aggelwn pollwn kuklw tou yronou
kai twn zwwn
kai twn presbuterwn,
kai hn o ariymov autwn muriadev muriadwn
kai ciliadev ciliadwn, legontev fwnh megalh
axiov estin to arnion
to esfagmenon
labein thn dunamin
kai plouton
kai sofian
kai iscun
kai timhn
kai doxan
kai eulogian.
kai pan...
kai pan ktisma
o en tw ouranw
kai epi thv ghv
kai upokatw thv ghv
kai epi thv yalasshv (estin),
kai ta en autoiv panta,
hkousa legontav
tw kayhmenw epi tw yronw
kai tw arniw
h eulogia
kai h timh
kai h doxa
kai to kpatov
eiv touv aiwnav twn aiwnwn.
kai ta tessera zwa elegon amhn,
kai oi presbuteroi epesan
kai prosekunhsan.

III-LOS SIETE SELLOS
(En el margen derecho se señalan los títulos de la estructura de los temas tercero y cuarto mediante las visiones)
III-La Historia
1.Primer sello: El caballo blanco
1.Visión 6: El primer sello es abierto
(6,1-2)

Kai eidon ote hnoixen to arnion mian ek twn epta sfragidwn,
kai hkousa enov ek twn tessarwn zwwn legontov wv fwnh bronthv
ercou.

2.Visión 7: El vencedor y la guerra

kai eidon,
kai idou ippov leukov,
kai o kayhmenov ep' auton ecwn toxon,
kai edoyh autw stefanov,
kai exhlyen nikwn
kai ina nikhsh.

2.Segundo sello: El caballo rojo
(6,3-4)

Kai ote hnoixen thn sfragida thn deuteran,
hkousa tou deuterou zwou legontov
ercou.
kai exhlyen allov ippov purrov,
kai tw kayhmenw ep' auton edoyh autw labein thn eirhnhn ek thv ghv
kai ina allhlouv sfaxousin,
kai edoyh autw macaira megalh.

3.Tercer sello: El caballo negro
3.Visión 8: El hambre
(6,5-6)

Kai ote hnoixen thn sfragida thn trithn,
hkousa tou tritou zwou legontov
ercou.
kai eidon,
kai idou ippov melav,
kai o kayhmenov ep' auton ecwn zugon en th ceiri autou.
kai hkousa wv fwnhn en mesw twn tessarwn zwwn legousan
coinix sitou
dhnariou,
kai treiv coinikev kriywn
dhnariou
kai to elaion kai ton oinon mh adikhshv.

4.Cuarto sello: El caballo amarillo
4.Visión 9: La peste
(6,7-8)

Kai ote hnoixen thn sfragida thn tetarthn,
ekousa fwnhn tou tetartou zwou legontov
ercou.
kai eidon,
kai idou ippov clwrov,
kai o kaymenov epanw autou onoma autw (o) yanatov,
kai o adhv hkolouyei met' autou,
kai edoyh autoiv exousia epi to tetarton thv ghv,
apokteinai en romfaia
kai en limw
kai en yanatw
kai upo twn yhpiwn thv ghv.

5.Visión 10: Los santos piden justicia
5.Quinto sello: Clamor por la justicia
(6,9-11)

Kai ote hnoixen thn pempthn sfragida,
eidon upokatw tou yusiasthriou tav qucav twn esfagmenwn dia ton logon tou yeou
kai dia thn marturian hn eicon.
kai ekraxan fwnh megalh legontev
ewv pote, o despothv
o agiov
kai alhyinov, ou krineiv
kai ekdikeiv to aima hmwn ek twn katoikountwn epi thv ghv;
kai edoyh autoiv ekastw stolh leukh,
kai erreyh autoiv ina avapauswntai eti cronon mikron,
ewv plhrwywsin kai oi sundouloi autwn
kai oi adelfoi autwn oi mellontev apoktennesyai wv kai autoi.

6.Sexto sello: La gran tribulación
6.Visión 11: El terremoto
1.(6,12-14)

Kai eidon ote hnoixen thn sfragida thn ekthn,
kai seismov megav egeneto,
kai o hliov egeneto melav wv sakkov tricinov,
kai h selhnh olh egeneto wv aima,
kai oi asterev
tou ouranou
epesan eiv thn ghn
wv sukh
ballei touv olunhouv authv
upo anemou megalou
seiomenh,
kai o ouranov apecwrisyh wv biblion elissomenon,
kai pan orov kai nhsov ek twn topwn autwn ekinhyhsan.
 
2.(6,15-17)
kai oi basileiv...
kai oi basileiv thv ghv
kai oi megistanev
kai oi ciliarcoi
kai oi plousioi
kai oi iscuroi
kai pav doulov
kai eleuyerov ekruqan eautouv eiv ta sphlaia kai eiv tav petrav twn orewn,
kai legousin toiv oresin kai taiv petraiv
pesete ef' hmav
kai kruqate hmav apo proswpou tou kayhmenou epi tou yronou
kai apo thv orghv tou arviou,
oti hlyen h hmera h megalh thv orghv autwn,
kai tiv dunatai stayhnai;

7.Visión 12: Los cuatro ángeles
3.(7,1)

Meta touto eidon tessarav aggelouv estwtav
epi tav tessarav gwniav thv ghv,
kratountav touv tessarav anemouv thv ghv,
ina mh pneh anemov
epi thv ghv
mhte epi thv yalasshv
mhte epi pan dendron.

IV-La Consumación
1.Visión 13: Los 144.000 marcados
4.(7,2-8)

kai eidon allon aggelon anabainonta apo anatolhv hliou, econta sfragida yeou zwntov,
kai ekraxen fwnh megalh toiv tessarsin aggeloiv
oiv edoyh autoiv adikhsai thn ghn,
kai thn yalassan, legwn
mh adikhshte thn ghn
mhte thn yalassan
mhte ta dendra,
acri sfragiswmen touv doulouv tou yeou hmwn epi twn metwpwn autwn
kai hkousa ton ariymon twn esfragismenwn,
ekaton tesserakonta tessarev ciliadev esfragismenoi
ek pashv fulhv uiwn Israhl
ek fulhv...
ek fulhv Iouda dwdeka ciliadev esfragismenoi,
ek fulhv Poubhn dwdeka ciliades,
ek fulhv Gad dwdeka ciliades,
ek fulhv Ashr dwdeka ciliades,
ek fulhv Nefyalim dwdeka ciliades,
ek fulhv Manassh dwdeka ciliades,
ek fulhv Sumewn dwdeka ciliades,
ek fulhv Leui dwdeka ciliades,
ek fulhv Issacar ddwdeka ciliades,
ek fulhv Zaboulwn dwdeka ciliades,
ek fulhv Iwshf dwdeka ciliades,
ek fulhv Beniamin dwdeka ciliades esfragismenoi.

2.Visión 14: Los santos
5.(7,9-10)

Meta tauta eidon,
kai idou oclov poluv,
on ariymhsai auton oudeiv eduvato, ek pantov eynouv
kai fulwn
kai lawn
kai glwsswn, estwtev enwpion tou yronou
kai enwpion tou arniou, peribeblhmenouv stolav leukav,
kai foinikev en taiv cersin autwn.
kai krazousin fwnh megalh legontev
h swthria tw yew hmwn
tw kayhmenw epi tw yronw
kai tw arviw.
 
 
6.(7,11-12)
kai pantev oi aggeloi eisthkeisan kuklw tou yronou
kai twn presbuterwn
kai twn tessarwn zwwn,
kai epesan enwpion tou yronou epi ta proswpa autwn
kai prosekunhsan tw yew, legontev
amhn,
h eulogia...
h eulogia
kai h doxa
kai h sofia
kai h eucaristia
kai h timh
kai h dunamiv
kai h iscuv tw yew hmwn eiv touv aiwnav twn aiwnwn amhn.
7.(7,13-17)
kai apekpiyh eiv ek twn presbuterwn legwn moi
outoi oi peribeblhmenoi tav stolav tav leukav tinev eisin
kai poyen hlyon;
kai eirhka autw
kurie mou, su oidav.
kai eipen moi
outoi eisin...
outoi eisin oi ercomenoi ek thv yliqewv thv megalhv
kai eplunan tav stolav autwn
kai eleukanan autav en tw aimati tou arniou. dia touto eisin enwpion tou yronou tou yeou,
kai latreuousin autw hmerav kai nuktov en tw naw autou,
kai o kayhmenov epi tou yronou skhnwsei ep' autouv.
ou peinasousin epi
oude diqhsousin eti,
oude mh pesh ep' autouv o hliov
oude pan kauma,
oti to arnion to ana meson tou yronou poimanei autouv
kai odhghsei autouv epi zwhv phgav udatwn
kai exaleiqei o yeov pan dakruon ek twn ofyalmwn autwn.

7.Séptimo sello: Silencio en el cielo
3.Visión 15: La conmoción cósmica
(8,1-6)

Kai otan hnoixen thn sfragida thn ebdomhn, egeneto sigh en tw ouranw wv hmiwron.
Kai eidon touv epta aggelouv oi evwpion tou yeou esthkasin,
kai edoyhsan autoiv epta salpiggev.
Kai allov...
Kai allov aggelov hlyen
kai estayh epi tou yusiasthriou
ecwn libanwton crusoun,
kai edoyh autw yumiamata polla,
ina dwsei taiv proseucaiv twn agiwn pantwn
epi to yusiasthrion to crusoun
to enwpion tou yronou.
Kai anebh
o kapnov
twn yumiamatwn
taiv proseucaiv
twn agiwn
ek ceirov tou aggelou
enwpion tou yeou.
kai eilhfen...
kai eilhfen o aggelov ton libanwton,
kai egemisen auton ek tou purov tou yusiasthriou
kai ebalen eiv thn ghn
kai egeneto brontai
kai fwvai
kai astrapai
kai seismov.
Kai oi epta aggeloi oi econtev tav epta salpiggav htoimasan autouv ina salpiswsin.

IV-LAS SIETE TROMPETAS
1.La primera y segunda trompetas
(8,7-9)

Kai o prwtov esalpisen
kai egeneto calaza
kai pur memigmena en aimati
kai eblhyh eiv thn ghn
kai to triton thv ghv katekah,
kai to triton twn dendrwn katekah,
kai pav cortov clwrov katekah.
Kai o deuterov aggelov esalpisen
kai wv orov mega puri kaiomenon eblhyh eiv thn yalassan
kai egeneto to triton thv yalasshv aima,
kai apeyanen to triton twn ktismatwn twn en th yalassh ta econta qucav,
kai to triton twn ploiwn diefyarhsan.
 
 
 

2.La tercera trompeta: La estrella cae del cielo
(8,10-11)

Kai o tritov aggelov esalpisen
kai epesen ek tou ouravou asthr megav kaiomenov wv lampav,
kai epesen epi to triton twn potamwn
kai epi tav phgav twn udatwn.
kai to onoma tou asterov legetai o Aqinyov.
kai egeneto to triton twn udatwn eiv aqinyon,
kai polloi twn anyrwpwn apeyanon ek twn udatwn oti epikranyhsan.

3.La cuarta trompeta: La gran herida
(8,12)

Kai o tetartov aggelov esalpisen
kai eplhgh to triton tou hliou
kai to triton thv selhnhv
kai to triton twn asterwn,
ina skotisyh to triton autwn
kai h hmera mh fanh to triton authv,
kai h nux omoiwv.
 

4.Intermedio: Anuncio de los tres ay!
4.Visión 16: El águila
(8,13)

Kai eidon,
kai hkousa enov aetou petomenou en mesouranhmati
legontov fwnh megalh
ouai
ouai
ouai touv katoikountav epi thv ghv
ek twn loipwn fwnwn thv salpiggov twn tpiwn aggelwn twn mellontwn salpizein.

5.Visión 17: El humo de Satanás
5.La quinta trompeta: El primer ay!
(9,1a)

Kai o pemptov aggelov esalpisev

(9,1b-3)

kai eidon astera ek tou ouranou peptwkota eiv thn ghn,
kai edoyh autw h kleiv tou freatov thv abussou.
kai hnoixen to frear thv abussou
kai anebh kapnov ek tou freatov wv kapnov kaminou megalhv,
kai eskotwyh o hliov kai o ahr ek tou kapnou tou freatov.
kai ek tou kapnou exhlyon akridev eiv thn ghn,
kai edoyh autoiv exousia wv ecousin exousian oi skorpioi thv ghv.
(9,4-5)
kai erreyh autoiv ina mh adikhsousin ton corton thv ghv
oude pan clwron
oude pan dendron,
ei mh touv anyrwpouv oitinev ouk ecousin thn sfragida tou yeou epi twn metwpwn.
kai edoyh autoiv ina mh apokteinwsin autouv,
all' ina basanisyhsontai mhnav pente
kai o basanismov autwn wv basanismov skorpiou, otan paish anyrwpon.

(9,6a)

kai en taiv hmeraiv ekeinaiv zhthsousin oi anyrwpoi ton yanaton
kai ou mh eurhsousin auton

(9,6b)

kai epiyumhsousin apoyanein kai feugei o yanatov ap' autwn.
 
 
(9,7-11)
kai ta omoiwmata twn akpidwn omoioi ippoiv htoimasmenoiv eiv polemon
kai epi tav kefalav autwn wv stefanoi omoioi crusw
kai ta proswpa autwn wv proswpa anyrwpwn
kai eicon tricav wv tricav gunaikwn
kai oi odontev autwn wv leontwn hsan
kai eicon ywrakav wv ywrakav sidhrouv
kai h fwnh
twn pterugwn autwn
wv fwnh
armatwn
ippwn pollwn trecontwn
eiv polemon.
kai ecousin ourav omoiav skorpioiv
kai kentra
kai en taiv ouraiv autwn h exousia autwn adikhsai touv anyrwpouv mhnav pente.
ecousin ep' autwn basilea ton aggelon thv abussou onoma autw Ebraisti Abaddwn
kai en th Ellhnikh onoma ecei Apolluwn.
(
9,12)
H ouai h mia aphlyen idou ercetai eti duo ouai meta tauta.

6.La sexta trompeta: El segundo ay!
6.Visión 18: El ejército del Eufrates
1.(9,13-16)

Kai o ektov aggelov esalpisen
kai hkousa fwnhn mian
ek twn tessarwn keratwn
tou yusiasthriou
tou crusou
tou enwpion tou yeou,
legonta
tw ektw aggelw,
o ecwn thn salpigga
luson touv tessarav aggelouv touv dedemenouv epi tw potamw tw megalw Eufrath
kai eluyhsan...
kai eluyhsan oi tessarev aggeloi
oi htoimasmenoi
eiv thn wran
kai hmeran
kai mhna
kai eniauton,
ina apokteinwsin to triton anyrwpwn.
kai o ariymov twn strateumatwn tou ippikou dismuriadev muriadwn
hkousa ton ariymon autwn
2.(9,17-19)
kai outwv eidon
touv ippouv
en th orasei
kai touv
kahhmenouv
ep' autwn,
econtav...
econtav ywrakav purinouv
kai uakinyinouv
kai yeiwdeiv
kai ai kefalai twn ippwn wv kefalai leontwn
kai ek twn stomatwn autwn ekporeuetai pur
kai kapnov
kai yeion.
3.(9,18-21)
apo twn triwn plhgwn toutwn apektanyhsan to triton twn anyrwpwn,
ek tou purov
kai tou kapnou
kai tou yeiou tou ekporeuomenou ek twn stomatwn autwn.
h gar exousia twn ippwn en tw stomati autwn estin
kai en taiv ouraiv autwn
ai gar ourai autwn omoiai ofesin ecousai kefalav
kai en autaiv adikousin
kai oi loipoi
twn anyrwpwn oi ouk apektanyhsan
en taiv plhgaiv tautaiv
oude metenohsan
ek twn ergwn
twn ceirwn autwn,
ina mh proskunhsousin ta daimonia
kai ta eidwla...
kai ta eidwla ta crusa
kai ta argura
kai ta calka
kai ta liyina
kai ta xulina, a oute blepein dunantai
oute akouein
oute peripatein,
kai ou metenohsan ek twn fonwn autwn
oute ek twn farmakeiwn autwn
oute ek thv porneiav autwn
oute ek twn klemmatwn autwn.

7.Visión 19: Enoc y Elías
4.(10,1-4)

Kai eidon allon aggelon iscuron katabainonta ek tou ouranou, peribeblhmenon nefelhn,
kai h iriv epi thn kefalhn autou,
kai to proswpon autou wv o hliov,
kai oi podev autou wv stuloi purov,
kai ecwn en th ceiri autou biblaridion hnewgmenon.
kai eyhken ton poda autou ton dexion epi thv yalasshv,
ton de euwnumon epi thv ghv,
kai ekraxen fwnh megalh wsper lewn mukatai.
kai ote ehraxen, elalhsan ai epta brontai tav eautwn fwnav.
Kai ote elalhsan ai epta brontai, hmellon grafein
kai hkousa fwnhn ek tou ouranou legousan sfragison a elalhsan ai epta brontai
kai mh auta graqhv.
 
 

Poema de los dos testigos
5.(10,5-7)

Kai o aggelov, on eidon estwta epi thv yalasshv
kai epi thv ghv, hren thn ceira autou thn dexian eiv ton ouranon,
kai wmosen...
kai wmosen en tw zwnti eiv touv aiwnav twn aiwnwn,
ov ektisen ton ouranon
kai ta en autw
kai thn ghn
kai ta en auth
kai thn yalassan
kai ta en auth,
* oti cronov ouketi estai
* all' en taiv hmeraiv thv fwnhv tou ebdomou aggelou otan mellh salpizein,
* kai etelesyh to musthrion tou yeou,
* wv euhggelisen touv eautou doulouv touv profhtav.
6.(10,8-10)
Kai h fwnh hn hkousa ek tou ouranou palin lalousan met' emou
kai legousan upage labe to biblion to hnewgmenon en th ceiri tou aggelou tou estwtov epi thv yalasshv
kai epi thv ghv.
kai aphlya prov ton aggelon legwn autw dounai moi to biblaridion
kai legei moi labe
* kai katafage auto
* kai pikranei sou thn koilian
* all' en tw stomati sou estai gluku wv meli.
kai elabon to biblaridion ek thv ceirov tou aggelou
kai katefagon auto
kai hn en tw stomati mou wv meli gluku
kai ote efagon auto epikranyh h koilia mou.
7.(10,11;11,1-2)
kai legousin moi dei se palin profhteusai epi laoiv
kai eynesin
kai glwssaiv
kai basileusin polloiv.
Kai edoyh moi kalamov omoiov rabdw legwn egeire
kai metrhson ton naon tou yeou
kai to yuviasthrion
kai touv proskunountav en autw.
kai thn aulhn thn exwyhn tou naou ekbale exwyhn
kai mh authn metrhshv,
oti edohn toiv eynesin,
kai thn polin thn agian pathsousin mhnav tesserakonta (kai) duo.
8.(11,3-6)
kai dwsw toiv dusin martusin mou,
kai profhteusousin hmerav ciliav diakosiav exhkonta peribeblhmenoi sakkouv
outoi eisin ai duo elaiai
kai ai duo lucniai
ai enwpion tou kuriou thv ghv estwtev
kai ei tiv autouv yelei adikhsai, pur ekporeuetai ek tou stomatov autwn
kai katesyiei touv ecyrouv autwn
kai ei tiv yelhsh autouv adikhsai, outwv dei auton apoktanyhnai.
outoi ecousin thn exousian kleisai ton ouranon
ina mh uetov brech tav hmerav thv profhteiav autwn
kai exousian ecousin epi twn udatwn strefein auta eiv aima
kai pataxai thn ghn en pash plhgh osakiv ean yelhswsiv.
9.(11,7-9)
Kai otan teleswsin
thn marturian autwn
to yhrion
to anabainon
ek thv abussou
poihsei
met' autwn polemwn
kai nikhsei autouv
kai apoktenei autouv.
kai to ptwma autwn epi thv plateiav thv polewv thv megalev
htiv kaleitai pneumatikwv Sodoma kai Aiguptov
opou kai o kuriov autwn estaurwyh
kai blepousin ek twn lawn
kai fulwn
kai glwsswn
kai eynwn
to ptwma autwn hmerav treiv kai hmisu
kai ta ptwmata autwn ouk afiousin teyhnai eiv mnhma.
10.(11,10-11)
kai oi katoikountev epi thv ghv cairousin ep' autoiv
kai eufrainontai
kai dwra pemqousin allhloiv,
oti outoi oi duo profhtai ebasanisan touv katoikountav epi thv ghv.
kai meta (tav) treiv hmerav kai hmisu pneuma zwhv ek tou yeou eishlyen en autoiv
kai esthsan epi touv podav autwn
kai fobov megav epepesen epi touv yewrountav autouv.
kai hkousan fwnhv megalhv ek tou ouranou legoushv autoiv anabate wde
11.(11,12-13)
kai hkousan fwnhv megalhv ek tou ouranou legoushv autoiv anabate wde
kai anebhsan eiv ton ouranon en th nefelh
kai eyewrhsan autouv oi ecyroi autwn
kai en ekeinh th wra egeneto seismov megav
kai to dekaton thv polewv epesen
kai apektanyhsan en tw seismw onomata anyhwpwn ciliadev epta
kai oi loipoi emfoboi egenonto
kai edwkan doxan tw yew tou ouranou.
 
12.(11,14)
H ouai h deutera aphlyen idou h ouai h trith ercetai tacu

7.La séptima trompeta: El tercer ay!
(11,15-16)

Kai o ebdomov aggelov esalpisen
kai egenonto fwnai megalai en tw ouranw legontev
egeneto h basileia tou kosmou tou kuriou hmwn
kai tou cristou autou
kai basileusei eiv touv aiwnav twn aiwnwn.
kai oi eikosi tessarev presbuteroi
oi enwpion
tou yeou
kayhmevoi
epi touv yronouv autwn
epesan
epi ta proswpa autwn
kai prosekunhsan tw yew legontev
(11,17-18)
eucaristoumen soi, kurie
o yeov
o pantokratwr
o wn
kai o hn
oti eilnfav thn dunamin sou thn megalhn
kai ebasileusav
kai ta eynh wrgisyhsan
kai hlyen h orgh sou
kai o kairov twn nekrwn kriyhnai
kai dounai ton misyon toiv douloiv sou toiv profhtaiv
kai toiv agioiv
kai toiv foboumenoiv to onoma sou, toiv mikroiv kai toiv megaloiv
kai diafyeirai touv diafyeirontav thn ghn.

V-LA GRAN GUERRA
1.El Arca de la Alianza
Poema de la mujer y el dragón
(11,19)

kai hnoigh o naov tou yeou o en tw ouranw
kai wfyh h kibwtov thv diayhkhv autou en tw vaw autou
kai egenonto astrapai
kai fwnai
kai brontai
kai seismov
kai calaza megalh.

2.La primera gran señal: La mujer vestida de sol

(12,1-2)
kai shmeion mega wfyh en tw ouravw
gunh peribeblhmenh ton hlion
kai h selhnh upokatw twn podwn authv
kai epi thv kefalhv authv stefanov asterwn dwdeka
kai en gastri ecousa
kai krazei wdinousa
kai basanizomenh tekein

3.El dragón rojo
(12,3-4a)

kai wfyh allo shmeion en tw ouranw
kai idou drakwn megav purrov
ecwn kefalav epta
kai kerata deka
kai epi tav kefalav autou epta diadhmata
kai h oura autou surei to triton twn asterwn tou ouranou
kai ebalen autouv eiv thn ghn.

(12,4b-6)

Kai o drakwn esthken enwpion thv gunaikov
thv melloushv tekein
ina otan tekh to teknon authv
katafagh
kai eteken uion arsen
ov mellei poimainein panta ta eynh en rabdw sidhra
kai hrpasyh to teknon authv
prov ton yeon
kai prov ton yronon autou
kai h gunh efugen eiv thn erhmon
opou ecei ekei topon htoimasmenon apo tou yeou
ina ekei trefwsin authn hmerav ciliav diakosiav exhkonta.
(12,7-9)
Kai egeneto polemov en tw ouranw, o Micahl
kai oi aggeloi autou tou polemhsai meta tou drakontov
kai o drakwn epolemhsen
kai oi aggeloi autou
kai ouk iscusen
oude topov eureyh autwn eti en tw ouranw
kai eblhyh o drakwn o megav
o ofiv o arcaiov
o kaloumenov Diabolov
kai o Satanav
o planwn thn oikoumenhn olhn, eblhyh eiv thn ghn
kai oi aggeloi autou met' autou eblhyhsan
(12,10-12) kai hkousa fwnhn megalhn en tw ouranw legousan
arti egeneto...
arti egeneto, h swthria
kai h dunamiv
kai h basileia tou yeou hmwn
kai exousia tou cristou autou
oti eblhyh o kathgwr twn adelfwn hmwn
o kathgorwn autouv enwpion tou yeou hmwn hmerav kai nuktov
kai autoi enikhsan auton dia to aima tou arniou
kai dia ton logon thv marturiav autwn
kai ouk hgaphsan thn quchn autwn acri zanatou.
dia touto eufrainesye ouranoi
kai oi en autoiv skhnountev
ouai thn ghn
kai thn yalassan
oti katebh
o diabolov
prov umav
ecwn yumon megan
eidwv
oti oligon kairon
ecei
(12,13-18)
Kai ote eiden o drakwn
oti eblhyh
eiv thn ghn
ediwxen
thn gunaika htiv eteken
ton arsena
kai edoyhsan...
kai edoyhsan th gunaiki ai duo pterugev tou aetou tou megalou
ina pephtai eiv thn erhmon
eiv ton topon authv
opou trefetai ekei kairon
kai kairouv
kai hmisu kairou
apo proswpou tou ofewv.
 
 
kai ebalen o ofiv ek tou stomatov autou opisw thv gunaikov udwr wv potamon
ina authn potamoforhton poihsh
kai ebohyhsen h gh th gunaiki
kai hnoixen h gh to stoma authv
kai katepien ton potamon on ebalen o drakwn ek tou stomatov autou
kai wrgisyh o drakwn epi th gunaiki
kai aphlyen poihsai polemon meta twn loipwn tou spermatov authv
twn thrountwn tav entolav tou yeou
kai econtwn thn marturian Ihsou
kai estayh epi thn ammon thv yalasshv.

4.Visión 20: La bestia del mar
Poema de las dos bestias
(13,1-3a)

Kai eidon ek thv yalasshv yhrion anabainon
econ kerata deka kai kefalav epta
kai epi twn keratwn autou deka diadhmata
kai epi tav kefalav autou onomata blasfhmiav
kai to yhrion o eidon hn omoion pardalei
kai oi podev autou wv arkou
kai to stoma autou wv stoma leontov
kai edwken autw o drakwn thn dunamin autou
kai ton yronon autou
kai exousian megalhn
kai mian ek twn kefalwn autou wv esfagmenhn eiv yanaton
kai h plhgh tou yanatou autou eyerapeuyh

(13,3b-6)

kai eyaumasyh olh h gh opisw tou yhriou
kai prosekunhsan tw drakonti oti edwken thn exousian tw yhriw
kai prosekunhsan tw yhriw legontev
tiv omoiov tw yhriw
kai tiv dunatai polemhsai met' autou
kai edoyh autw stoma laloun megala
kai blasfhmiav
kai edoyh autw exousia poihsai mhnav tesserakonta (kai) duo
kai hnoixen to stoma autou eiv blasfhmiav prov ton yeon
blasfhmhsai to onoma autou
kai thn skhnhn autou
touv en tw ouranw skhnountav
(13,7-8)
kai edoyh autw poihsai polemon meta twn agiwn
kai nikhsai autouv
kai edoyh autw exousia epi pasan fulhn
kai laon
kai glwssan
kai eynov
kai proskunhsousin auton pantev oi katoikountev epi thv ghv
ou ou gegraptai to onoma autou en tw bibliw
thv zwhv
tou arniou
tou esfagmenou
apo katabolhv
kosmou
(13,9-10)
Ei tiv ecei ouv
akousatw
ei tiv eiv aicmalwsian
eiv aicmalwsian upagei
ei tiv en macairh apoktenei
dei auton en macairh apoktanyhnai
Wde estin h upomonh kai h pistiv twn agiwn

5.Visión 21: La bestia de la tierra

(13,11-12)
Kai eidon allo yhrion anabainon ek thv ghv
kai eicen kerata duo omoia arniw
kai elalei wv drakwn
kai thn exousian tou prwtou yhriou pasan poiei enwpion autou
kai poiei thn ghn
kai touv en auth katoikountav ina proskunhsousin to yhrion to prwton
ou eyerapeuyh h plhgh tou yanatou autou
 
 
(13,13-15)
kai poiei shmeia megala
ina kai pur poih ek tou ouranou katabainein eiv thn ghn
enwpion twn anyrwpwn
kai plana touv katoikountav epi thv ghv
dia ta shmeia a edoyh autw poihsai
enwpion tou yhriou
legwn toiv katoikousin epi thv ghv poihsai eikona tw yhriw
ov ecei thn plhghn thv macairhv
kai ezhsen
kai edoyh autw dounai pneuma th eikoni tou yhriou
ina kai lalhsh h eikwn tou yhriou
kai poihsh (ina) osoi ean mh proskunhswsin th eikoni tou yhriou apoktanywsin
(13,16-18)
kai poiei...
kai poiei pantav
touv mikrouv
kai touv megalouv
kai touv plousiouv
kai touv ptwcouv
kai touv eleuyerouv
kai touv doulouv ina dwsin autoiv caragma
epi thv ceirov autwn thv dexiav
h epi to metwpon autwn
(kai) ina mh tiv dunhtai agorasai
h pwlhsai
ei mh o ecwn to caragma
to onoma tou yhriou
h ton ariymon tou onomatov autou
Wde h sofia estin
o ecwn noun qhfisatw ton ariymon tou yhriou
ariymov gar avyrwpou estin
kai o ariymov autou exakosioi exhkonta ex.

6.Visión 22: El cordero y los 144.000

(14,1-2)
Kai eidon
kai idou to arnion
estov epi to orov Siwn
kai met' autou ekanton tesserakonta tessarev ciliadev
ecousai to onoma autou
kai to onoma tou patrov autou
gegrammenon epi twn metwpwn autwn
kai hkousa fwnhn ek tou ouranou
wv fwnhn udatwn pollwn
kai wv fwnhn bronthv megalhv
kai h fwnh hn hkousa wv kiyarwdwn
kiyarizontwn en taiv kiyaraiv autwn
(14,3-5)
kai adousin wdhn kainhn enwpion tou yronou
kai enwpion twn tessarwn zwwn
kai twn presbuterwn
kai oudeiv edunato mayein thn wdhn
ei mh ai ekaton tesserakonta tessarev ciliadev
oi hgorasmenoi apo thv ghv
outoi eisin oi meta gunaikwn ouk emolunyhsan paryenoi gar eisin
outoi oi akolouyountev tw arniw opou an upagh
outoi hgorasyhsan apo twn anyrwpwn
aparch tw yew kai tw arniw
kai en tw stomati autwn ouc eureyh qeudov
amwmoi eisin

7.Visión 23: El grito de los ángeles
Poema del Hijo del Hombre
(14,6-7)

Kai eidon
allon aggelon
petomenon
en mesouranhmati
econta euaggelion aiwnion
euaggelisai epi touv kayhmenouv
epi thv ghv
kai epi pan eynov
kai fulhn
kai glwssan
kai laon legwn en fwnh megalh
fobhyhte ton yeon
kai dote autw doxan
oti hlyen h wra thv krisewv autou
kai proskunhsate tw poihsanti ton ouranon
kai thn ghn
kai yalassan
kai phgav udatwn

(14,8) Este versículo tiene sólo 6 líneas. 6 se refiere a
Babilonia

Kai allov aggelov deuterov hkolouyhsen legwn
epesen
epesen
Babulwn
h megalh
h ek tou oinou tou yumou thv porneiav authv pepotiken panta ta
eynh
(14,9-10)
Kai allov aggelov tritov hkolouyhsen autoiv legwn en fwnh megalh
ei tiv proskunei to yhrion
kai thn eikona autou
kai lambanei caragma
epi tou metwpou autou
h epi thn ceira autou
kai autov pietai ek tou oinou tou yumou tou yeou
tou kekerasmenou akratou en tw pothriw thv orghv autou
kai basanisyhsetai en puri
kai yeiw
enwpion aggelwn agiwn
kai enwpion tou arniou
(14,11-12)
kai o kapnov tou basanismou autwn eiv aiwnas aiwnwn anabainei
kai ouk ecousin anapausin hmerav kai nuktov oi proskunountev to yhrion
kai thn eikona autou
kai ei tiv lambanei to caragma tou onomatov autou
Wde h upomonh twn agiwn estin
oi thrountev tav entolav tou yeou
kai thn pistin Ihsou
(14,13)
Kai hkousa fwnhv ek tou ouranou legoushv
graqon
makarioi oi nekroi oi en kuriw apoynhskontev ap' arti
nai
legei to pneuma
ina anapahsontai ek twn kopwn autwn
ta gar erga autwn akolouyei met' autwn
 

VI-EL JUICIO DE BABILONIA
1.La siega del grano y la recolecta del racimo
(14,14-16)

Kai eidon
kai idou nefelh leukh
kai epi thn nefelhn kayhmenon omoion uion avyrwpou
ecwn epi thv kefalhv autou stefanon crusoun
kai en th ceiri autou drepanon oxu
kai allov aggelov
exhlyen
ek tou naou
krazwn
en fwnh megalh
tw kayhmenw
epi thv vefelhv
pemqon to drepanon sou
kai yerison
oti hlyen h wra yerisai
oti exhranyh o yerismov thv ghv
kai ebalen o kayhmenov epi thv nefelhv to drepanon autou epi thn ghn
kai eyerisyh h gh
(14,17-20)
kai allov aggelov
exhlyen ek tou naou
tou en tw ouranw
ecwn
kai autov
drepanon
oxu
kai allov aggelov exhlyen ek tou yusiasthriou
(o) ecwn exousian epi tou purov
kai efwnhsen fwnh megalh tw econti to drepanon to oxu legwn
pemqon sou to drepanon to oxu
kai trughson touv botruav thv ampelou thv ghv
oti hkmasan ai stafulai authv
kai ebalen o aggelov to drepanon autou eiv thn ghn
kai etrughsen thn ampelon thv ghv
kai ebalen eiv thn lhnon tou yumou tou yeou ton megan
kai epathyh h lhnov exwyen thv polewv
kai exhlyen
aima
ek thv lhnou
acri twn calinwn
twn ippwn
apo stadiwn
ciliwn exakosiwn.

2.Visión 25: Segundo signo maravilloso: Los siete ángeles
(15,1)

Kai eidon allo shmeion en tw ouranw
mega
kai yaumaston
* aggelouv epta
* econtav plhgav epta
* tav escatav
* oti en autaiv etelesyh o yumov tou teou

3.Visión 26: El mar de crital
(15,2-4)

kai eidon wv yalassan ualinhn
memigmenhn puri
kai touv nikwntav ek tou yhriou
kai ek thv eikonov autou
kai ek tou ariymou tou onomatov autou
estwtav epi thn yalassan
thn ualinhn
econtav kiyarav tou yeou
kai adousin thn wdhn Mwusewv
tou doulou tou yeou
kai thn wdhn tou arniou legontev
megala...
megala kai yaumasta ta erga sou
kurie
o yeov
o pantokratwr
dikaiai kai alhyinai ai odoi sou
o basileuv twn eynwn
tiv ou mh fobhyh kurie
kai doxasei to onoma sou
oti monov osiov
oti panta ta eynh hxousin
kai proskunhsousin enwpion sou
oti ta dikaiwmata sou efanerwyhsan

4.Visiones 27 y 28: Las siete copas
1.(15,5-8;16,1)

Kai meta tauta eidon
kai hnoigh o naov thv skhnhv tou marturiou en tw ouranw
kai exhlyon
oi epta aggeloi
oi econtev tav epta plegav
ek tou naou
endedumenoi linon
kayaron
lampron

kai periezwmenoi peri ta sthyh zwnav crusav
kai en
ek twn tessarwn zwwn
edwken
toiv epta aggeloiv
epta fialav crusav
gemousav tou yumou tou yeou
tou zwntov eiv touv aiwnav twn aiwnwn
kai egemisyh o naov kapnou ek thv doxhv tou yeou
kai ek thv dunamewv autou
kai oudeiv
edunato
eiselyhin
eiv ton naon
acri telesywsin
ai epta plhgai
twn epta aggelwn
kai hkousa megalhv fwnhv ek tou naou
legousev toiv epta aggeloiv
upagete
kai ekceete tav epta fialav tou yumou tou yeou eiv thn ghn
2.(16,2-3)
kai aphlyen o prwtov
kai execeen thn fialhn autou eiv thn ghn
kai egeneto
elkov kakon
kai ponhron
epi touv anyrwpouv
touv econtav
to caragma
tou yhriou
kai touv proskunountav th eikoni autou
kai o deuterov execeen thn fialhn autou eiv thn yalassan
kai egeneto aima wv nekrou
kai pasa quch zwhv apeyanen ta en th yalassh
3.(16,4-7)
kai o tritov execeen thn fialhn autou eiv touv potamouv
kai tav phgav twn udatwn
kai egeneto aima
kai hkousa tou aggelou twn udatwn legontov dikaiov ei
o wn
kai o hn
o osiov
oti tauta ekrinav
oti aima agiwn kai profhtwn execean
kai aima autoiv dedwkav pein
axioi eisin.
Kai...
Kai hkousa tou yusiasthriou legontov
nai
kurie
o yeov
o pantokratwr
alhyinai
kai dikaiai ai kriseiv sou
4.(16,8-9)
Kai o tetartov execeen thn fialhn autou epi ton hlion
kai edoyh autw kaumatisai touv anyrwpouv en puri
kai ekaumatisyhsan oi anyrwpoi kauma mega
kai eblasfhmhsan to onoma
tou yeou
tou econtov thn exousian epi tav plhgav tautav
kai ou metenohsan dounai autw doxan
5.(16,10-11)
kai o pemptov execeen thn fialhn autou epi ton yronon tou yhriou
kai egeneto h basileia autou eskotwmenh
kai emaswnto tav glwssav autwn ek tou ponou
kai eblasfhmhsan ton yeon tou ouranou
ek twn ponwn autwn
kai ek twn elkwn autwn
kai ou metenohsan ek twn ergwn autwn
6.(16,12-16)
kai o ektov execeen thn fialhn autou epi ton potamon ton megan Eufrathn
kai exhranyh
to udwr autou
ina etoimasyh
h odov
twn basilewn
twn apo anatolhv
hliou
kai eidon ek tou stomatov tou drakontov
kai ek tou stomatov tou yhriou
kai ek tou stomatov tou qeudoprofhtou, pneumata tria akayarta wv batracoi
eisin gar pneumata daimoniwn poiounta shmeia
a ekporeuetai epi touv basileiv
thv oikoumenhv olhv
sunagagein autouv
eiv ton polemon
thv hmerav thv megalhv
tou yeou
tou pantokratorov
Idou ercomai wv klepthv
makariov o grhgorwn kai thrwn ta imatia autou
ina mh gumnov peripath
kai blepwsin thn aschmosunhn autou
kai sunhgagen autouv eiv ton topon ton kaloumenon Ebraisti Armagedwn
 
 

7.(16,17-19a)

Kai o ebdomov execeev thn fialhn autou epi ton aera
kai exhlyen fwnh megalh ek tou naou
apo tou yronou legousa
gegonen
kai egenonto astrapai
kai fwnai
kai brontai
kai seismov egeneto megav
oiov ouk egeneto af' ou anyrwpov egeneto epi thv ghv
thlikoutov seismov outw megav
kai egeneto h poliv h megalh eiv tria merh
kai ai poleiv twn eynwn epesan

(16,19b-21)

kai Babulwn h megalh emnhsyh enwpion tou yeou
dounai auth to pothrion tou oinou tou yumou thv orghv autou
kai pasa nhsov efugen
kai orh ouc eureyhsan
kai calaza megalh wv talantiaia katabainei ek tou ouranou epi touv anyrwpouv
kai eblasfhmhsan oi anyrwpoi ton yeon ek thv plhghv thv calazhv
oti megalh estin h plhgh authv sfodra.

5.Visión 29: La visión de Babilonia
Poema de Babilonia
(17,1-5)

kai hlyen eiv ek twn epta aggelwn twn econtwn tav epta fialav
kai elalhsen met' emou legwn
deuro
deixw soi to krima thv pornhv thv megalhv
thv kayhmenhv epi udatwn pollwn
mey' hv eporneusan oi basileiv thv ghv
kai emeyusyhsan oi katoikountev thn ghn ek tou oinou thv porneiav authv
kai aphnegken me eiv erhmon en pneumati
kai eidon gunaika kayhmenhn epi yhrion kokkinon
gemonta onomata blasfhmiav
econta kefalav epta kai kerata deka
kai h gunh...
kai h gunh hn peribeblhmenh porfupoun
kai kokkinon
kai kecruswmenh crusiw
kai liyw timiw
kai margaritaiv
ecousa pothrion crusoun en th ceiri authv, gemon bdelugmatwn
kai ta akayarta thv porneiav authv
kai epi to metwpon authv onoma gegrammenon
musthrion
BABULWN H MEGALH
H MHTHR TWN PORNWN
KAI TWN BDELUGMATWN THS GHS.

6. Visión 30: La explicación del misterio
(17,6-7)

kai eidon thn gunaika meyuousan ek tou aimatov twn agiwn
kai ek tou aimatov twn marturwn Ihsou
kai eyaumasa idwn authn yauma mega
kai eipen moi o aggelov dia ti eyaumasav, egw erw soi to musthrion thv gunaikov
kai tou yhriou tou bastazontov authn
tou econtov tav epta kefalav
kai ta deka kerata

(17,8-9a)

to yhrion o eidev hn
kai ouk estin
kai mellei anabainein ek thv abussou
kai eiv apwleian upagei
kai yaumasyhsontai oi katoikountev epi thv ghv
wn ou gegraptai to onoma epi to biblion thv zwhv
apo katabolhv kosmou
blepontwn to yhrion
oti hn
kai ouk estin
kai parestai
wde o nouv o ecwn sofian

(17,9b-11)

ai epta kefalai epta orh eisin
opou h gunh kayhtai ep' autwn
kai basileiv epta eisin
oi pente epesan
o eiv estin
o allov oupw hlyen
kai otan elyh oligon auton dei meinai
kai to yhrion o hn
kai ouk estin
kai autov ogdoov estin
kai ek twn epta estin
kai eiv apwleian upagei
(17,12-14)
kai ta deka kerata a eidev deka basileiv eisin
oitinev basileian oupw elabon
alla exousian wv basileiv mian wran lambanousin meta tou yhriou
outoi mian gnwmhn ecousin
kai thn dunamin
kai exousian autwn tw yhriw didoasin
outoi meta tou arniou polemhsousin
kai to arnion nikhsei autouv, oti kuriov kuriwn estin
kai basileuv basilewn
kai oi met' autou klhtoi
kai eklektoi
kai pistoi
(17,15)
kai legei moi
ta udata a eidev
ou h pornh kayhtai
laoi
kai ocloi eisin
kai eynh
kai glwssai
(17,16-18)
kai ta deka kerata a eidev
kai to yhrion
outoi mishsousin thn pornhn
kai hrhmwmenhn poihsousin authn
kai gumnhn
kai tav sarkav authv fagontai
kai authn katakausousin (en) puri
o gar yeov edwken eiv tav kardiav autwn poihsai thn gnwmhn autou
kai poihsai mian gnwmhn
kai dounai thn basileian autwn tw yhriw, acri telesyhsontai oi logoi tou yeou
kai h gunh hn eidev estin h poliv h megalh
h ecousa basileian epi twn basilewn thv ghv

7.Visión 31: La caida de Babilonia
(18,1-3) -1-

Meta tauta
eidon
allon aggelon
katabainonta
ek tou ouranou
econta exousian megalhn
kai h gh efwtisyh ek thv doxhv autou
kai ekraxen en iscura fwnh legwn epesen
epesen Babulwn
h megalh
kai egeneto katoikhthrion daimoniwn
kai fulakh pantov pneumatov akayartou
kai fulakh pantov orneou akayartou
kai memishmenou
oti ek tou oinou tou yumou thv porneiav authv pepwkan panta ta eynh
kai oi basileiv thv ghv met' authv eporneusan
kai oi emporoi thv ghv ek thv dunamewv tou strhnouv authv eplouthsan

Poema del castigo de Babilonia
(18,4-7a) -2-

kai hkousa allhn fwnhn ek tou ouranou legousan exelyate o laov mou ex authv
ina mh sugkoinwnhshte taiv amartiaiv authv
kai ek twn plhgwn authv ina mh labhte
oti ekollhyhsan authv ai amartiai acri tou ouranou
kai emnhmoneusen o yeov ta adikhmata authv
apodote auth wv kai auth apedwken
kai diplwsate ta dipla kata ta erga authv
en tw pothriw w ekerasen kerasate auth diploun
osa edoxasen authn
kai estrhniasen
tosouton dote auth basanismon
kai penyov

(18,7b-8) -3-

oti en th kardia authv legei
oti kayhmai basilissa
kai chra ouk eimi
kai penyov ou mh idw
dia touto en mia hmera hxousin ai plhgai authv
yanatov
kai penyov
kai limov
kai en puri katakauyhsetai
oti iscurov kuriov
o yeov
o krinav authn
(18,9-10) -4-
kai klausousin
kai koqontai ep' authn oi basileiv thv ghv
oi met' authv porneusantev
kai strhniasantev
otan blepwsin ton kapnon thv purwsewv authv
apo makroyen esthkotev dia ton fobon tou basanismou authv legontev
ouai
ouai
h poliv h megalh
Babulwn
h poliv h iscura
oti mia wra hlyen h krisiv sou
(18,11-13) -5-
kai oi emporoi
thv ghv
klaiousin
kai penyousin ep' authn
oti ton gomon autwn
oudeiv
agorazei ouketi
 

(8 artículos de lujo)

gomon crusou
kai argurou
kai liyou timiou
kai margaritwn
kai bussinou
kai porfurav
kai shrikou
kai kokkinou

(6 artículos de la construcción)

kai pan xulon yuinon
kai pan skeuov elefantinon
kai pan skeuov ek xulou timiwtatou
kai calkou
kai sidhrou
kai marmarou

(5 perfumes)

kai kinnamwmon
kai amwmon
kai yumiamata
kai muron
kai libanon

(4 artículos de alimentación)

kai oinon
kai elaion
kai semidalin
kai siton

(4 elementos de una granja)

kai kthnh
kai probata
kai ippwn
kai redwn

(2 elementos humanos)

kai swmatwn
kai qucav anyrwpwn

(La serie ha sido: 8 6 5 4 4 2, en lugar de: 7 (4+3) 6 5 4 3 2.
El 3, símbolo de Dios, no aparece)
(18,14-15) -6-

kai h opwra sou thv epiyumiav thv quchv aphlyen apo sou
kai panta ta lipara
kai ta pampra apwleto apo sou
kai ouketi ou mh auta eurhsousin
oi emporoi toutwn oi plouthsantev ap' authv
apo makroyen sthsontai dia ton fobon tou basanismou authv
klaiontev kai penyountev legontev

(18,16-17a) -7-

ouai ouai h poliv h megalh h peribeblhmenh bussinon
kai porfuroun
kai kokkinon
kai kecruswmenh en crusiw
kai liyw timiw
kai margarith
oti mia wra hrhmwyh o tosoutov ploutov
 

(18,17b-19) -8-

kai pav kubernhthv
kai pav o epi topon plewn
kai nautai
kai osoi thn yalassan ergazontai, apo makroyen esthsan
kai ekrazon blepontev ton kapnon thv purwsewv authv legontev
tiv omoia th polei th megalh
kai ebalon coun epi tav kefalav autwn
kai ekrazon klaiontev
kai penyountev legontev
ouai ouai h poliv h megalh
en h eplouthsan pantev oi econtev ta ploia en th yalassh ek thv timiothtov authv
oti mia wra hrhmwyh
(18,20) -9-
Eufrainou ep' auth
ourane
kai oi agioi
kai oi apostoloi
kai oi profhtai
oti ekrinen o yeov
to krima umwn ex authv
(18,21-24) -10-
kai hren eiv aggelov iscurov liyon
wv mulinon megan
kai ebalen eiv thn yalassan legwn
outwv ormhmati blhyhsetai Babulwn
h megalh poliv
kai ou mh eureyh eti
kai fwnh...
kai fwnh kiyarwdwn
kai mousikwn
kai aulhtwn
kai salpistwn ou mh akousyh en soi eti
kai pav tecnithv pashv tecnhv ou mh eureyh en soi eti
kai fwnh mulou ou mh akousyh en soi eti
kai fwv lucnou ou mh fanh en soi eti
kai fwnh numfiou kai numfhv ou mh akousyh en soi eti
oti (oi) emporoi sou hsan oi megistanev thv ghv
oti en th farmakeia sou eplanhyhsan panta ta eynh
kai en auth aima profhtwn kai agiwn eureyh
kai pantwn twn esfagmenwn epi thv ghv

Poema del Aleluya en el cielo
(19,1a) -11-

meta tauta
hkousa
wv fwnhn megalhn
oclou pollou
en tw ouranw legontwn
allhlouia

(19,1b-2)

h swthria
kai h doxa
kai h dunamiv tou yeou hmwn
oti alhyinai kai dikaiai ai kriseiv autou
oti ekrinen thn pornhn thn megalhn
htiv efyeiren thn ghv en th porneia authv
kai exedikhsen to aima twn doulwn autou ek ceirov authv

(19,3a)

kai deuteron eirhkan allhlouia

(19,3b-4)

kai o kapnov authv anabainei eiv touv aiwnav twn aiwnwn
kai epesan oi presbuteroi oi eikosi tessarev
kai ta tessera zwa
kai prosekunhsan tw yew
tw kayhmenw epi tw yronw
legontev
amhn
allhlouia
(19,5)
kai fwnh apo tou yronou exhlyen
legousa
aineite tw yew hmwn
pantev oi douloi autou
oi foboumenoi auton
oi mikroi
kai oi megaloi
 
(19,6)
kai hkousa wv fwnhn oclou pollou
kai wv fwnhn udatwn pollwn
kai wv fwnhn brontwn iscurwn legontwn
allhlouia
oti ebasileusen kuriov
o yeov hmwn
o pantokratwr
(19,7-8)
cairwmen
kai agalliwmen
kai dwsomen thn doxan autw
oti hlyen o gamov tou arniou
kai h gunh autou htoimasen eauthn
kai edoyh auth ina peribalhtai bussinon
lampron
kayaron
to gar bussinon ta dikaiwmata twn agiwn estin
(19,9-10) -12-
kai legei moi
graqon
makarioi
oi eiv to deipnon
tou gamou
tou arniou
keklhmenoi
kai legei moi
outoi oi logoi alhyinoi tou yeou eisin
kai epesa emprosyen twn podwn autou proskunhsai autw
kai legei moi
ora mh
sundoulov sou eimi
kai twn adelfwn sou
twn econtwn thn marturian Ihsou
tw yew proskunhson
h gar marturia Ihsou estin to pneuma thv profhteiav

VII-LA NUEVA JERUSALEN
1.Visión 32: El rey de reyes
(19,11-13) -1-

Kai eidon ton ouranon hnewgmenon
kai idou ippov leukov
kai o kayhmenov ep' auton pistov kaloumenov
kai alhyinov
kai en dikaiosunh krinei
kai polemei
oi de ofyalmoi autou flox purov
kai epi thn kefalhn autou diadhmata polla
ecwn onoma gegrammenon
o oudeiv oiden ei mh autov
kai peribeblhmenov imation bebammenon aimati
kai keklhtai to onoma autou o logov tou yeou
(19,14-16) -2-
*kai ta strateumata *ta en tw ouranw *hkolouyei autw *ef' ippoiv leukoiv, *endedumenoi bussino *leukon
*kayaron
kai ek tou stomatov autou ekporeuetai romfaia oxeia, ina en auth pataxh ta eynh
kai autov poimanei autouv en rabdw sidhra
kai autov patei thn lhnon tou oinou tou yumou thv orghv tou yeou tou pantokratorov
kai ecei epi to imation
kai epi ton mhron autou onoma gegrammenon BASILEUS BASILEWN
KAI KURIOS KURIWN

2.Visión 33: El gran banquete
Poema Escatológico
(19,17-18) -3-

kai eidon ena aggelon estwta en tw hliw
kai ekraxen en fwnh megalh legwn pasin toiv orneoiv toiv petomenoiv en mesouranhmati
deute
sunacyhte eiv to deipnon to mega tou yeou ina faghte sarkav basilewn
kai sarkav cilisrcwn
kai sarkav iscurwn
kai sarkav ippwn
kai twn kayhmenwn ep' autwn
kai sarkav pantwn eleuyerwn te
kai doulwn
kai mikrwn
kai megalwn

3.Visión 34: La bestia es capturada
(19,19-21) -4-

kai eidon to yhrion
kai touv basileiv thv ghv
kai ta strateumata autwn sunhgmena poihsai ton polemon meta tou kayhmenou epi tou ippou
kai meta tou strateumatov autou
kai epiasyh to yhrion
kai met' autou o qeudoprofhthv o poihsav ta shmeia enwpion autou
en oiv eplanhsen touv labontav to caragma tou yhriou
kai touv proskunountav th eikoni autou
zwntev eblhyhsan oi duo eiv thn limnhn tou purov thv kaiomenhv en yeiw
kai oi loipoi apektanyhsan en th romfaia tou kayhmenou epi tou ippou
th exelyoush ek tou stomatov autou
kai panta ta ornea ecortasyhsan ek twn sarkwn autwn

4.Visión 35: El dragón es encadenado
(20,1-3) -5-

kai eidon aggelon katabainonta ek tou ouranou econta thn klein thv abussou
kai alusin megalhn epi thn ceira autou
kai ekrathsen ton drakonta o ofiv o arcaiov
ov estin Diabolov
kai o Satanav
kai edhsen auton cilia eth
kai ebalen auton eiv thn abusson
kai ekleisen
kai esfragisen epanw autou
ina mh planhsh eti ta eynh
acri telesyh ta cilia eth
meta tauta dei luyhnai auton mikron cronon

5.Visión 36: El rey de los mil años
(20,4) -6-

kai eidon yronouv
kai ekayisan ep' autouv
kai krima edoyh autoiv
kai tav qucav twn pepelekismenwn
dia thn marturian Ihsou
kai dia ton logon tou yeou
kai oitinev ou prosekunhsan to yhrion
oude thn eikona autou
kai ouk elabon to caragma epi to metwpon
kai epi thn ceira autwn
kai ezhsan
kai ebasileusan meta tou Cristou cilia eth
 
 
 
(20,5-6) -7-
oi loipoi twn nekrwn ouk ezhsan
acri telesyh ta cilia eth
auth h anastasiv h prwth
makariov kai agiov o ecwn merov en th anastasei th prwth
epi toutwn o deuterov yanatov ouk ecei exousian
all' esontai iereiv tou yeou kai tou Cristou
kai basileusousin met' autou (ta) cilia eth
(20,7-8) -8-
kai otan telesyh ta cilia eth luyhsetai o satanav ek thv fulakhv autou
kai exeleusetai planhsai ta eynh
ta en taiv tessarsin gwniaiv thv ghv
ton Gwg
kai Magwg
sunagagein autouv eiv ton polemon
wn o ariymov autwn wv h ammov thv yalasshv
(20,9-10) -9-
kai anebhsan epi to platov thv ghv
kai ekukleusan thn parembolhn twn agiwn
kai thn polin thn hgaphmenhn
kai katebh pur ek tou ouranou
kai katefagen autouv
kai o diabolov o planwn autouv eblhyh eiv thn limnhn tou purov
kai yeiou
opou kai to yhrion
kai o qeudoprofhthv
kai basanisyhsontai hmerav
kai nuktov
eiv touv aiwnav twn aiwnwn

6.Visiones 37 y 38: El juicio final
(20,11-15) -10-

kai eidon yronon megan leukon
kai ton kayhmenon ep' auton
ou apo tou proswpou efugen h gh
kai o ouranov
kai topov ouc eureyh autoiv
kai eidon touv vekrouv
touv megalouv
kai touv mikrouv, estwtav enwpion tou yronou
kai biblia hnoicyhsan
kai allo biblion hnoicyh
o estin thv zwhv
kai ekriyhsan oi nekroi ek twn gegrammenwn en toiv biblioiv kata ta erga autwn
-11-
kai edwken h yalassa touv nekrouv touv en auth
kai o yanatov kai o adhv edwkan touv nekrouv touv en autoiv
kai ekriyhsan ekastov kata ta erga autwn
kai o yanatov kai o adhv eblhyhsan eiv thn limnhn tou purov
outov o yanatov o deuterov estin
h limnh tou purov
*kai ei tiv ouc eureyh *en th biblw *thv zwhv *gegrammenov, *eblhyh *eiv thn limnhn *tou purov

7.Visiones 39 y 40: La nueva Jerusalén
(21,1-5a) -12-

kai eidon ouranon kainon
kai ghn kainhn o gar prwtov ouranov
kai h prwth gh aphlyan
kai h yalassa ouk estin eti
kai thn polin thn agian
Ierousalhm kainhn
eidon
katabainousan ek tou ouranou
apo tou yeou
htoimasmenhn wv numfhn
kekosmhmenhn tw andri authv
kai hkousa...
kai hkousa fwnhv megalhv ek tou yronou legoushv
idou h skhnh tou yeou meta twn anyrwpwn
kai skhnwsei met' autwn
kai autoi laoi autou esontai
kai autov o yeov met' autwn estai
kai exaleiqei pan dakruon ek twn ofyalmwn autwn
kai o yanatov ouk estai eti
oute penyov
oute kraugh
oute ponov
ouk estai eti
oti ta prwta aphlyan
kai eipen o kayhmenov epi tw yronw idou kaina poiw panta

(21,5b-8) -1-

kai legei graqon oti outoi oi logoi pistoi kai alhyinoi eisin
kai eipen moi gegonan
egw to alfa ka to w
h arch kai to telov
egw tw diqwnti dwsw ek thv phghv tou udatov thv zwhv dwrean
o nikwn klhronomhsei tauta
kai esomai autw yeov
kai autov estai moi uiov
toiv de...
toiv de deiloiv
kai apistoiv
kai ebdelugmenoiv
kai foneusin
kai pornoiv
kai farmakoiv
kai eidwlolatraiv

kai pasin toiv qeudesin
to merov autwn en th limnh th kaiomenh puri kai yeiw
o estin o yanatov o deuterov
(21,9-11) -2-
kai hlyen eiv ek twn epta aggelwn
twn econtwn tav epta fialav, twn gemontwn twn epta plhgwn twn escatwn
kai elalhsen met' emou legwn
deuro
deixw soi thn numfhn
thn gunaika tou arniou
kai aphnegken me en pneumati epi orov mega
kai uqhlon
kai edeixen moi thn polin thn agian Ierousalem
katabainousan ek tou ouranou apo tou yeou, ecousan thn doxan tou yeou
o fwsthr authv omoiov liyw timiwtatw
wv liyw iaspidi krustallizonti

Poema de Jerusalén

(21,12-14) -3-
ecousa teicov mega
kai uqhlon ecousa pulwnav dwdeka
kai epi toiv pulwsin aggelouv dwdeka
kai onomata epigegrammena
a estin twn dwdeka fulwn uiwn Israhl
apo anatolhv pulwnev treiv
kai apo borra pulwnev treiv
kai apo notou pulwnev treiv
kai apo dusmwn pulwnev treiv
kai to teicov thv polewv ecwn yemeliouv dwdeka
kai ep' autwn dwdeka onomata
twn dwdeka apostolwn tou arniou
(21,15-17) -4-
kai o lalwn met' emou eicen metron kalamon crusoun
ina metrhsh thn polin
kai touv pulwnav authv
kai to teicov authv
kai h poliv tetragwnov keitai
kai to mhkov authv oson to platov
kai emetrhsen thn polin tw kalamw epi stadiwn dwdeka ciliadwn
to mhkov
kai to platov
kai to uqov authv isa estin
kai emetrhsen to teicov authv ekaton tesserakonta tessarwn phcwn
metron anyrwpou
o estin aggelou
(21,18-21) -5-
kai h endwmhsiv tou teicouv authv iaspiv
kai h poliv crusion kayaron omoion ualw kayarw
oi yemelioi tou teicouv thv polewv panti liyw timiw kekosmhmenoi
o yemeliov...
o yemeliov o prwtov iaspiv
o deuterov sapfirov
o tritov calkhdwn
o tetartov smaragdov
o pemptov sardonux
o ektov sardion
o ebdomov crusoliyov
o ogdoov bhrullov
o enatov topazion
o dekatov crusoprasov
o endekatov uakinyov
o dwdekatov ameyustov
kai oi dwdeka pulwnev dwdeka margaritai
ana eiv ekastov twn pulwnwn hn ex enov margaritou
kai h plateia thv polewv crusion kayaron wv ualov diaughv
(21,22-23) -6-
kai naon ouk eidon en auth, o gar kuriov
o yeov
o pantokrator naov authv estin
kai to arnion
kai h poliv ou creian ecei tou hliou oude thv selhnhv ina fainwsin auth
h gar doxa tou yeou efwtisen authn
kai o lucnov authv to arnion
 
 
(21,24-27) -7-
kai peripathsousin ta eynh dia tou fwtov authv
kai oi basileiv thv ghv ferousin thn doxan autwn eiv authn
kai oi pulwnev authv ou mh kleisywsin hmerav
nux gar ouk estai ekei
kai oisousin thn doxan
kai thn timhn twn eynwn eiv authn
kai ou mh eiselyh eiv authn pan koinon
kai (o) poiwn brelugma
kai qeudov
ei mh oi gegrammenoi en tw bibliw
thv zwhv
tou arniou

(22,1-3a) -8-

kai edeixen moi potamon udatov zwhv
lampron wv krustallon
ekporeuomenon ek tou yronou tou yeou
kai tou arniou
en mesw thv plateiav authv
kai tou potamou enteuyen
kai ekeiyen
xulon zwhv
poioun karpouv dwdeka
kata mhna ekaston apodidoun ton karpon autou
kai ta fulla tou xulou eiv yerapeian twn eynwn
kai pan katayema ouk estai eti

(22,3b-5) -9-

kai o yronov tou yeou
kai tou arniou en auth estai
kai oi douloi autou latreusousin autw
kai oqontai to proswpon autou
kai to onoma autou epi twn metwpwn autwn
kai nux ouk estai eti
kai ouk ecousin creian fwtov lucnou
kai fwtov hliou
oti kuriov o yeov fwtisei ep' autouv
kai basileusousin
eiv touv aiwnav
twn aiwnwn
(22,6-7) -10-
kai eipen moi
outoi oi logoi pistoi
kai alhyinoi
kai o kuriov o yeov twn pneumatwn twn profhtwn apesteilen ton aggelon autou
deixai toiv douloiv autou a dei genesyai en tacei
kai idou ercomai tacu
makariov o thrwn touv logouv thv profhteiav tou bibliou toutou
(22,8-9) -11-
kagw Iwannhv
o akouwn
kai blepwn tauta
kai ote hkousa
kai ebleqa,
epesa proskunhsai emprosyen twn podwn tou aggelou tou deiknuontov moi tauta
kai legei moi
ora mh
sundoulov sou eimi
kai twn adelfwn sou twn profhtwn
kai twn thrountwn touv logouv tou bibliou toutou
tw yew proskunhson
(22,10-11) -12-
kai legei moi
mh sfragishv touv logouv thv profhteiav tou bibliou toutou
o kairov gar egguv estin
o adikwn adikhsatw eti
kai o ruparov rupanyhtw eti
kai o dikaiov dikaiosunhn poihsatw eti
kai o agiov agiasyhtw eti

EPILOGO
Las últimas palabras de Jesucristo
1.(22,12) -IV-
(III contiene de Ap.2,1 hasta Ap.22,11)

Idou ercomai tacu
kai o misyov mou met' emou
apodounai ekastw wv to ergon estin autou
2.(22,13)
* egw to alfa kai to w
* o prwtov kai o escatov
* h arch kai to telov
3.(22,14-15)
makarioi oi plunontev tav stolav autwn,
ina estai h exousia autwn epi to xulon
thv zwhv
kai toiv pulwsin
eiselywsin
eiv thn polin
exw oi kunev
kai oi farmakoi
kai oi pornoi
kai oi foneiv
kai oi eidwlolatrai
kai pav filwn kai poiwn qeudov

4.(22,16a) -V-

*egw *Ihsouv *epemqa *ton aggelon mou *marturhsai umin *tauta *epi taiv ekklhsiaiv

5.(22,16b-17) -VI-

egw eimi h riza
kai to genov Dauid
o asthr o lamprov o prwinov
kai to pneuma
kai h numfh legousin
ercou
kai o akouwn eipatw
ercou
kai o diqwn
ercesyw
o yelwn
labetw udwr zwhv dwrean

6.(22,18-19) -VII-

Marturw egw panti tw akouonti touv logouv thv profhteiav tou bibliou toutou
ean tiv epiyh ep' auta
epiyhsei o yeov ep' auton tav plhgav tav gegrammenav en tw bibliw toutw
kai ean tiv afelh apo twn logwn tou bibliou thv profhteiav tauthv
afelei o yeov to merov autou apo tou xulou thv zwhv
kai ek thv polewv thv agiav
twn gegrammenwn en tw bibliw toutw
 
 
 
 
 
 
 

Epílogo de San Juan
7.(22,20-21) -7-
(6 contiene de Ap.1,12 hasta Ap.22,19)

Legei o marturwn tauta
nai
ercomai tacu
Amhn
ercou
kurie Ihsou
H cariv tou kuriou Ihsou meta pantwn