Himne popular al beat Ramon Llull

Himne popular al beat Ramon Llull

Cercant l'Amic e l'Amat
tot l'ample del món corria,
trescant el mon envelleix
mes los seu cor no envellia.

Ja puja dins una nau
que a terres llunyes partia,
que diu que vol convertir
els moros de moreria.

Ja aixeca el braç i la veu
tot-d'una que entra a Bugia:
- "Jo som l'apòstol de Déu
que el Bon Jesús vos envia".
Ciutat de Mallorques 1962

NOTA: Invitado a la boda de Pedro Francisco Suñé Monserrat y Francisca Llabrés, tuve la dicha de visitar, en Palma de Mallorca, el 21 de mayo del 2000, el sepulcro del Beato Ramón Lull, en la Iglesia de San Francisco, que está en la plaza de San Francisco 6. Allí recogí una estampa editada con motivo del séptimo centenario de la conversión del Beato Ramón Llull (1262-63 / 1962-63), al dorso de la cual están estos versos.


Camino(s) ascendente(s):